miyC/k fo"k;
  n'kkZ;s x;s fo"k;ksa ds izn'kZu ds fy;s ml ij Mcy fDyd djsa
 
'kjndkyhu xUuk lj esa
  fodYi
  Hkwfe=[ o"kZ% 4] vad% 5] flrEcj&vDVwcj] 1998
   
iztkfr;kWa
  fodYi
  Hkwfe=[ o"kZ% 4] vad% 5] flrEcj&vDVwcj] 1998